Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson Kia Wallis weblapon keresztül történő, a KIA Wallis (Wallis Kerepesi kft. (továbbiakban KIA Wallis) által végzett adatkezelési tevékenységekről.

A KIA Wallis rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.

Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a KIA Wallis, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen:

Török Tibor: torokt@walliskerepesi.hu

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

2.1. Adatkezelő(k)

Wallis Kerepesi kft.
Székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 85..

Adatvédelmi tisztviselő: Török Tibor: torokt@walliskerepesi.hu

2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)

Wallis Kerepesi kft.
Székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 85..

2.3. Egyéb címzettek

A Kia Wallis harmadik fél számára nem adja át az adatokat.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

A KIA Wallis adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A KIA Wallis adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodást kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

4.1. Tesztvezetési lehetőség igénylése

Önnek lehetősége van a Kia weblapon keresztül feliratkozni tesztvezetésre, mely lebonyolításához tetszőleges márkakereskedésünket választhatja. A tesztvezetés megvalósulásához a megadott adatait továbbítjuk a kiválasztott márkakereskedés számára, hogy felvegyék Önnel a kapcsolatot az esemény részleteinek és időpontjának egyeztetése céljából.

Adatkezelési cél: Tesztvezetési lehetőség lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, irányítószám, város, választott modell(ek), választott kereskedés

Adatok tárolásának időtartama: Adatait a feliratkozást követő legutolsó kapcsolattartástól számított maximum 3 évig tároljuk.

4.2. Kapcsolatfelvétel a KIA Weblapon keresztül

Önnek lehetősége van a KIA Wallis Weblapon keresztül digitális formában felvenni velünk a kapcsolatot kérdés, panasz, vagy egyéb ügyekben.

Adatkezelési cél: Kapcsolatfelvétel kezelése a Kia Wallis weblapon keresztül

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, irányítószám, város, postacím, telefon, Kia ügyfél esetén alvázszám, érdeklődés típusa, kapcsolatfelvételhez fűzött megjegyzés tartalma

Adatok tárolásának időtartama: Adatait a kapcsolatfelvételről szükség esetén készült jegyzőkönyv és az esetlegesen kapcsolódó dokumentumok formájában 5 évig őrizzük meg.

5. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

5.1. Az Önt megillető jogok

Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog

Az Ön számára a KIA Wallis az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.

Hozzáféréshez való jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.

Adatok helyesbítéséhez való jog

Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.

Törléshez való jog

Ön bármikor kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

5.2. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Adatvédelemmel kapcsolatos témákról további információkat az Adatvédelmi és cookie szabályzatunkban talál.

A legjobb KIA ajánlatokkal várjuk Önt!

Ajánlatkérés